1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení


Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji
Inkluze2

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva PO3 Inkluzivní vzdělávání) jsme se stali partnery projektu KÚ MSK ,,Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“,
reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247.

Žadatel:
 Moravskoslezský kraj


Partneři:

·         Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace
·         Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
·         Pedagogicko-psychologická poradna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
·         Společně-Jekhetane, o.p.s.
·         Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace
·         Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola, Třinec, příspěvková organizace
·         Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
·         Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace
·         Základní škola a gymnázium Vítkov, příspěvková organizace
·         Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá, Kpt. Jasioka 57, okres Karviná
·         Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace

Realizace projektu: 1. 10. 2016-30. 9. 2019


Financování projektu:

Zdroje financování projektu

výše podílu v Kč

Celkové způsobilé výdaje projektu

36 755 894,65

z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85%)

31 242 510,45

z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%)

3 675 589,46

Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%)

1 837 794,74

 

 

 

 

Popis projektu:

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Klíčové aktivity projektu:

KA 1: Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
-doučování v neformálních klubech
-kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)


KA 2: Podpora školních poradenských pracovišť
-odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog, školní psycholog
-pilotní ověření pozice koordinátor inkluze


KA 3: Podpora prostřednictvím školního asistenta


KA 4: Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání
-workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
-informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
-podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami


KA 5: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity
-DVPP
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání


KA 6: Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity
-DVPP
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
-vzájemné návštěvy na školách


KA 7: Řízení projektu
Projekt zavádí inkluzivní principy a prvky do partnerských škol a jeho aktivity pokrývají komplexní péči o cílovou skupinu žáků. Aktivity bude realizovat žadatel ve spolupráci s partnerskými organizacemi.
Přispěním všech aktérů, kteří se budou podílet na projektem podpořeném vzdělávání této cílové skupiny, vznikne síť krajských pracovišť, jejichž odborní pracovníci budou schopni poskytovat odpovídající odbornou péči a metodickou podporu všem zainteresovaným. Je třeba, aby pozornost byla věnována žákům, pedagogickým i nepedagogických pracovníkům, vedoucím pracovníkům, rodičům stejně tak jako i spolupráci s vnějšími subjekty (včetně zřizovatelů škol a neziskového sektoru).

GDPR

Ochrana osobních údajů