1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6

Kontakty

ředitel
mobil:  775 291 654

zástupkyně ředitele
mobil:  602 388 162

kancelář
mobil:  778 757 407

sborovna
mobil:  778 757 408


speciální pedagog
mobil:  775 881 183


výchovná poradkyně
mobil:  775 881 182

družina
mobil:  775 158 692

jídelna
mobil:  606 605 422
web:    zde
 
hřiště
objednávky: 8 - 14 h
mobil:  778 757 407
info:    zde
 
datová schránka
jwymqjc

Přihlášení

Logo mm

NEINVESTIČNÍ DOTACE Z ROZPOČTU MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020

Odpojme se a zapojme se!

U dětí převládá virtuální komunikace, se kterou si nevědí rady. Mnohdy dobrý úmysl se změní v nástroj ponižování a šikany. Dnes vyrůstají děti v úplně jiné době, v jiném světě než jejich rodiče. Technické vymoženosti jsou ze dne na den dokonalejší a podstatnou měrou zasahují a ovlivňují životy našich dětí. Ty vstávají, usínají, rostou s mobilem či tabletem v ruce. Internet jim umožňuje věci, o kterých my dospělí, učitelé a rodiče, nemáte ani tušení. Vzrůstají případy dětí obracejících se na ŠPP (Školní poradenské pracoviště) s žádostí o pomoc při útocích a zneužívání sociálních sítí.

Na základě převládajících problémů dětí, které ve škole řešíme a potřeby upozornit všechny členy školní komunity na reálné nebezpečí virtuálního světa, bychom chtěli pro příští školní rok realizovat projekt, který bude zaměřený na klady a zápory používání internetu.

Hlavními cíli pro žáky je upozornit je na nebezpečí internetu, bezpečný pohyb na sítích, možnosti řešení nastalých problémů. Ukázat jim, že mobily mohou být užitečné v každodenním životě (navigace, platby, geocaching, ...)

Pedagogické pracovníky a rodiče bychom chtěli seznámit s nejnovějšími trendy, nebezpečím a možností technického zabezpečení přístupů dětí do různých aplikací a sociálních sítí.

Účelem projektu je nejen poučit, proškolit žáky, rodiče a pedagogické pracovníky, ale i nabídnout jiné alternativy trávení volného času.

Uskutečněné aktivity: 

Besedy E-Bezpečí: 5. - 9. ročník

                          pedagogičtí pracovníci školy   foto zde

Adaptační kurzy pro 6. ročník    foto zde

Vybudování odpočinkového místa na podestě schodiště (police, sedací vaky, předplatné časopisů)   foto zde

Turnaj v deskových hrách    foto zde

Žáci, kteří navštěvují kroužek deskových her, zorganizovali pro zájemce z prvního stupně turnaj v deskových hrách. Že se jim podařilo vybrat zajímavé a zábavné hry svědčí to, že někteří účastníci jestě po hodině a půl nechtěli jít domů a chtěli pokračovat ve hře.


 

 

Dotační program Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní 2017/2018

Spolu podle pravidel 2017

Projekt zaměřen na 6. ročník, především na bezproblémový přechod žáků z prvního stupně na druhým, včlenění nových spolužáků do kolektivu a na činnosti vedoucí k lepší komunikaci a spolupráci mezi nimi, na zlepšování sociálního klimatu ve třídách a prevenci rizikového chování.


 
Global schools

POMÁHÁME!

Hlavní filosofií školy je budování vhodného sociálního klimatu ve škole tak, aby se každé dítě ve škole cítilo dobře, bezpečně a mělo tak dobré podmínky pro rozvoj svých schopností a dovedností. Se stejným záměrem jsme vstupovali i do projektu Global School. Tématem našeho posledního projektu, byla vzájemná pomoc a solidarita s lidmi, kteří se nacházejí v obtížných životních situacích, ochota přispět ke zlepšení této situace a zejména nezůstat lhostejnými.
Tentokrát jsme se zaměřili více na nejbližší okolí, děti sami přišly s návrhy aktivit. Časově jsme projekt směřovali na období adventu, kdy si všichni ještě více uvědomujeme potřebu pomáhat. A možná i proto jsme stejnými slovy projekt nazvali „ Pomáháme“.
Jednotlivé aktivity jsme zahájili už v listopadu a pokračovali jsme až do poloviny ledna. Zapojily se děti prvního a druhého stupně. Děti nižšího stupně vyráběly dárečky, připravily si kulturní představení, se kterým navštívily malé pacienty ve Slezské nemocnici, vystupovaly na koncertu v rámci projektového dne.
Pěvecký soubor potěšit obyvatele Domova důchodců, jako dárečky přinesly balíčky s perníčky, které napekly jejich spolužáci v rámci pracovního vyučování. Děti přišly s dobrým pocitem, zazpívaly si spolu se seniory, povyprávěly s nimi a udělaly jim velkou radost.
Vyvrcholením byl projektový den 21. 12., nazvaný Předvánoční naladění. Pro rodiče a přátele školy bylo uspořádáno kulturní vystoupení v kostele sv. Václava. Program byl sestaven z hudebních, tanečních vystoupení. O závěr se postarali členové dramatického kroužku, které zahrály vlastní divadelní hru Vánoční kouzlo, jejíž děj byl o pomoci, mezilidských vztazích i kulturních rozdílech. Celý sváteční podvečer zakončil Jarmark v prostorech naší školy. Projektového dne se zúčastnilo přes 600 lidí, finanční dary, které byly z akce získány, byly použity na konto Dobrého anděla a na zakoupení vybavení pro dětské oddělení Slezské nemocnice ke zpříjemnění pobytu dětských pacientů.
V rámci hodin, zejména OV, Z, v tomto období proběhly hodiny s aktivitami zaměřenými na humanitární a rozvojovou pomoc, děti vyhledaly světové, české a místní organizace a hnutí, která pomáhají, vytvořily plakáty a seznámily ostatní s jejich činností. Sedmé třídy, v rámci výuky o Africe vyzkoušely v aktivitě s fazolemi pocity obyvatel Afriky, které jsou i v dnešní pod době vlivem neokolonizátorů. Také si položily skoro hamletovskou otázku Mít či nemít. V osmém ročníku si zahrály hru na bankéře, které vzbudila velké „vášně“. Do devátých tříd přišla na besedu pracovnice Charity Opava. Byly použity materiály získané v projektu Global school  např. Dáša a Bohouš – Šance pro rozvoj, Příčiny a důsledky, Jak víme, že to funguje.
Zapojení školy do projektu Global Schools hodnotíme kladně, za tři roky se nám v dětech podařilo vzbudit sociální cítění a zájem o globální problémy světa.

 

Ekostopa 2017

V dubnu se v rámci projektu GLOBAL SCHOOLS uskutečnil projektový měsíc na téma EKO STOPA.
Většina aktivit se týkala žáků druhého stupně. Během vyučování si vypočítali svoji, třídní a školní eko stopu, seznámili se s různými tématy z oblasti udržitelného rozvoje – výroba mobilů, oblečení, stavebnictví, topení v domácnosti, výkon a spotřeba elektřiny u domácích spotřebičů, správné třídění odpadů, atd.
Závěrečný projektový den byl naplněn zajímavými aktivitami. Žáci šestého ročníku se vydali po dendrologické stezce opavskými parky a navštívili animační program Slezského zemského muzea – Fauna a flora Opavska.
Žáci sedmého ročníku strávili dopoledne v Arboretu Nový Dvůr.
Žáci osmých a devátých tříd si připravili v rámci projektu program pro žáky 2. až 5. ročníků. Např.: vyzkoušeli si správnou recyklaci, viděli prezentaci projektu EMISE, změřili spotřeba vody s a bez perlátorů, zahráli hru „Co hodím do kamen“. Dále se nám podařilo vyrobit posezení na školní dvůr z použitých euro palet a zasadit strom.
Projekt se nám vydařil.

 

Svět na talíři


V rámci mezinárodního projektu Global schools, jehož cílem je, aby školy vychovávaly otevřené, tolerantní a aktivní občany schopné kriticky vyhodnocovat informace a ovlivňovat dění kolem sebe, proběhl na naší škole projektový týden pod názvem Svět na talíři.

Od pondělí do pátku probíhala Národní sbírka potravin. Sbírka byla předána zástupcům Elimu, kteří ji následně rozdělí mezi místní potřebné rodiny s dětmi.Žáci celé školy kreslili obrázky na téma Hlad je i náš problém.

V prostorech tělocvičny byla instalována výstava velmi povedených obrázků. Děti samy vybíraly ten, který se jim nejvíce v jednotlivých kategoriích líbil. Autoři vítězných obrázků budou odměněni věcnými cenami.

Celý projekt byl zakončen v pátek, kdy si starší spolužáci připravili pro své mladší kamarády nejrůznější aktivity související s tématem jídlo a zodpovědný konzum. Děti si tak zopakovaly fakta o zdravá výživě, naučily se anglickou písničku na dané téma, ale setkaly se i s vážnějšími problémy, jako hladovění v zaostalých zemích nebo plýtvání potravinami.

V jedné ze tříd probíhala dílnička nazvaná Srdce dětem. Vyráběly se zde srdíčka, která budou za symbolickou cenu k prodeji na vánočním jarmarku. Výtěžek z prodeje bude zaslán na konto organizace Lékaři bez hranic.

Také nás navštívili studenty ze zahraničí - z Austrálie a z Brazílie. Připravili si prezentaci o své zemi a besedovali s námi v anglickém jazyce.

Domníváme se, že projektový týden se vydařil a splnil naše cíle.

Foto zde.

GDPR

Ochrana osobních údajů